1. YAZARLAR

  2. Salih Parlak

  3. Yine Kaddafi...
Salih Parlak

Salih Parlak

Yine Kaddafi...

A+A-

YİNE KADDAFİ: “SİYASİ GAZ SIKIŞMASI”…

Çok güzel ve yerinde bir taným…

Siyasi gaz sýkýþmasý!

Burada bu döneme yönelik yýllarýn…

on yýllarýn sýkýntýsý var.

Buna, adeta bir siyasi gaz sýkýþmasý diyebiliriz.

Siz 41 yýl…., yönetiyorsunuz..

Öteki Mýsýr'da Mübarek 32 yýl…

Öteki Yemen'de Ali Abdullah Salih 30 yýl…

bir ülkeyi yönetiyorsunuz…

Yönetirken halkýnýzýn iradesi yok

Ya da var…

diyerek halký aldatýyorsunuz

Bahreyn'de…

Birleþik Arap Emirliklerinde…

Kuveyt'te…

Yeni Asýr Gazetesi yorumunda:

“”Bölgede siyasi gaz sýkýþmasý var”

Baþlýðýný atmýþ.

Ortadoðu'da gaz sýkýþmýþ…

Depremler olmuþ.

Deccallar yýkýlýyor!

Mehdi geliyor!

Tanzimat Deccallarýnýn yüz yýllýk kazanýmlarý…

Ürettikleri gaz sýkýþmalarý…

Siyasi depremler…

1919 depremi… 1924 depremi…

1960 depremi…  1980 depremi…

Hepsi siyasi gaz sýkýþmasý deðil mi?

Halkýn iradesiyle ve oylarýyla

iktidar olamayacaðýný anlayan tepegözlerin depremi!

Dedem Korkut'un Basat'ý halk sürüsüdür;

Tepegöz'ü de halkýn tepesindekiler…

Tepegözler Deccallardýr;

Basat'lar da halk sürüleri!

Tepegözler sýkýþtýkça deprenmiþler.

Ama þimdiki Ortadoðu…

Afrika gaz sýkýþmalarý farklý!

Halkýn sýkýþmasýyla üretilen depremler.

Þimdi Libya ne olur?

Kaddafiler gider inþallah!

Ama yerine kimler gelir?

Böyle bir petrol ülkesi Müslüman aþiretlere býrakmazlar.

Libya'da çok þeyler olacaða benzer.

Amerika þimdiden kollarý sývamak üzere!

NATO kanalýyla mý olur?

Birleþmiþ  milletler kanalýyla mý olur?

Amerika bu bölgeyi boþ býrakmayacaktýr.

Çin ve Rusya da peþinden gelirler.

Leþ kargalarý…

AB Dönem Baþkaný Macaristan… Almanya,

Libya'yý yaptýrým uygulamakla tehdit etti.

Petrol zengini Libya'daki geliþmeler Batý'da dikkatle izleniyor.

Libya'da toplumsal yapýnýn temelinde aþiretler var

10 büyük aþiret…

Kaddafi, küçük aþiretlerden birine mensup.

Berlin Bilim ve Politika Vakfý'nýn Libya uzmaný der ki;

Kaddafi, kendi alt aþiretine dikkat çekici bir imtiyaz tanýmýþ

isyanlarýn sebeplerinden biri bu!

Ýnanýlmaz oranda bir kine yol açtý.

Bingazi ihmal edilmiþ bir bölge…

ihmal edilmiþ aþiretler yurdu!

Kaddafi petrol gelirlerini aþiretleri satýn almak için kullanmýþ.

Uluslararasý Þeffaflýk Örgütü'nün 2010 yolsuzluk barometresinde,

Libya Ýran ve Nepal'ýn ardýndan 146'ýncý sýrada yer alýyordu.

Yolsuzluk ve kayýrma aþiretler arasýnda keskin bölünme nedeni!

Sorbonne Üniversitesi'nden Arap sosyolog Burhan Galyun

Tüm Arap devletlerinin kuruluþu aþiret reisleri…

kent elitlerinin denetiminde!

Washington merkezli Freedom House adlý kuruluþ,

siyasî haklar ve halk özgürlüðü açýsýndan Libya'yý

en düþük not olan 7 ile derecelendirmiþti.

Bu, ülkeyi zenginliklerin taraftarlarý yönetiyor.

Libya'da siyasî bir sistem yok!

Ne var derseniz?

petrol geliri hýrsýzlýðý!

Bir dilim de halk isteyince

Kaddafi'nin ve Oðullarýnýn sadece sert bir tekmesi!

Ne kadar da benzeyiþ!

Kaddafi'nin Oðlu Seyfulislam

Ev hayvaný olarak aslan besliyor.

Hemen aklýmýza Saddam'ýn Oðlu Udeh geldi!

O da içiþlerinden sorumluydu;

Gözüne kestirdiði Müslümanlarý aslanýna parçalatýrdý;

Zevkle seyrederdi.

En zevkli eðlencesi aslanýn pençe takmasýný seyretmekti.

Libya ordusu, neredeyse sembolik…

40 binin biraz üstünde,

Güçsüzleþtirilmiþ…

silahý ve eðitimi yetersiz olmasýnýn nedeni;

böyle halk isyanýnda oldu ya!

ordu generalleri halkýn yanýnda yer almasýn diye!

Kaddafi, sýrtýný orduya yaslamýþ durumda deðil,

Onun asker paramiliter birlikler…

güvenilir yandaþý “devrimci komiteler”…

bir de aþiret liderleri…

Libya'nýn geniþ, donanýmlý…

zalim bir iç güvenlik mekanizmasý var!

Oðlu Seyfulislam siyasi Ýslam düþmaný!

Yine de ona güvenemiyor.

bugün iç ve dýþ güvenlik yapýlanmalarýnda anahtar isim

Kaddafi'nin eniþtesi Abdullah Senussi!

Taviz vermeyen bir çizgisi olan Sennusi tam militarist!

Kaddafi'nin Devrim Komiteleri'ne karþý sorumlu “özel birlikler” de var.

 Kaddafi'nin baþýna buyruk oðlu Hannibal tarafýndan yönetiliyorlar

Hannibal, Cenevre'de otel hizmetçilerine kötü davranmýþ;

Ýsveç polisiyle çatýþmýþtý.

Bu paramiliter gruplar büyük ölçüde taraf deðiþtirdi;

göstericilerin yanýnda yer aldý

Kaddafi, Ýndex

Kaddafi ateþle oynuyor, yandaþlarýný sokaða çaðýrdý.

Kaddafi, “direneceðim, Libya'da þehit olacaðým”…

Libyalýlara þan ve þeref getiren bir bedevi savaþçýyým” dedi.

Libya Ýçiþleri Bakaný ise Kaddafi'nin liderliðini tanýmýyor.

Adalet Bakaný da saha önce ayrýlmýþtý.

 Yalnýzlýða itilen Kaddafi; Hitler gibi intihar edebilir.

Ýsveç gazetesine konuþan Abdülcelil:

Kaddafi'nin sürgüne gitmektense Libya topraklarýnda öleceðini ifade etti.

isyan ateþi kýyýyý baþtan baþa katetti!

Libya'nýn batýsýna ulaþtý!

Kaddafi'nin geleceðine baþkent Trablus…

memleketi Sirte þehri…

Sirte Körfezinin petrol sahalarý damgasýný vuracak.

baþkentte üniformalý polisler iþbaþýnda…

devlet televizyonu da yayýna devam ediyor.

sadece bir saat uzaklýktaki þehirlerdeki sokaklarda

Kaddafi karþýtý silahlý milisler devriye geziyor,

 Þimdi ne olacak?

Ben hiçbir zaman kehanette bulunmayý sevmem.

Kaddafi bir iç savaþ baþlatýrsa NATO devreye girer.

Kaddafi gidebilir, ama gelecek inþallah siyasi Müslümanlarýn olur.

Deccallar yýkýlýr; inþallah mehdi egemen olur.

 Ama bugünkü Ehl-i Sünnet yanlýlarý asla devlet olmaya yakýn deðil.

Çünkü Kur'an kültürünü bizim kadar akademikleþtiremediler.

Yine böyle bitirelim.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.