ŞAŞARIM AKLINIZA

Yüz versen yüz daha uman yüzler bilirim, Yokuşlara kardeş düzler bilirim, Dünya öküzün üstünde derler, Dünyanın üstünde nice öküzler bilirim
               ,,,Necip Fazıl Kısakürek


İleri demokrasi ve hiç durmadan açılım savunucuları değişim ve ileri demokrasi sözcüğünün büyüsüyle efsunlanmış gözleri,,!!
 iktidar –iktidar diye diyetopraklarımızda bilumum haşere ve süne zararlılarının palazlanıp beslenmesine sebep olmaktadırlar.


 
İmparatorluktan ulusal devletimize Türkiye Cumhuriyetine geçerken büyük topraklar kaybettiğimiz veya feda etmek zorunda kaldığımız doğrudur. 
Acaba, şimdi hangi ileri demokrasi ve açılım gerekçesiyle vatan ve millet kıyımı yapılmak isteniyor


ılım ve yenilik adına Amerika ve Avrupa birliği dayatmaları adına ülke temel esasları değişikliği nereden ve hangi bölgemizden toprak kaybı yaratacak endişesi  taşımaktadır 


Demokrasini ve Anayasas
ını değiştirirken toprak kaybetmeyen ülke var mı? 
Yoksa toprak kaybı, geride kalanların daha farlı yaşamalarını, ya da eski rejim ile devam edememelerine mi neden oluyor? 


İster öyle düşünün,!!?
 ister başka türlü düşünün ulusal devletler bir demokrasi şekli veya anayasa değişikliği yaşadığında, mutlak surette topraklarında da bir değişiklik oluyor.

 
Ba
şka bir yönden söylersek, Amerika ve Avrupa birli
ği bir ulus devlete sırnaştığı zaman vay haline 
 o devletin artık devlet olma özelliği, er veya geç toprakları sınırları değişiyor 


iç dengeler bozuluyor. Yani bir devlet var. Ve O devletin kulland
ığı hukuk, kanun, örf, adetler, kolluk kuvvetleri ve ordu gibi toplumu dengede tutan bir de sistem var. 


Ba
şka bir ifade ile söylersek, devlet nihayetinde bir organizasyondur.
 Bir örgüttür.


Bir organizasyon, bir örgüt, bir amac
ın etrafında oluşur.
 Bu amaç, birlikte var olmanın felsefesi ve ideolojisini de içerir. 
Devletimizin ideolojisi ve felsefesi değişince, yani birlikte olma amacı değişince, ideolojiye bağlı olarak demokrasisi de değişir. 


Ülkemizde hem d
ışarıdan hem de içerden müdahalelerle açılım yeni anayasa, kuvvetler ayrılığı ilkesinin altının boşaltılması bu dengeleri çoktan bozmuştur.


 Yani dengeleri tutan
ın, dengeleri tutamaması zaten abesle iştigaldir 


Bu genel iradeye d
ışarıdan oksijen pompalanması sistemi demektir.


Ve sistem ellerindedir istedikleri zaman cihaz
ı kapatıp sistemi sona erdiririler 
tekrar ediyorum !!?

Demokrasimi düzelteceğim yada ileri demokrasiye taşıyacağım gayesiyle değişip de, toprak kaybetmeyen ya da kaybetme olgusu ile karşı karşıya gelmeyen veya bölünmeyen devlet yoktur. 


Amerikan/ Avrupa oyun kurucular
ı Türk ulusu ile son bir hesaplaşmaya gittiğimiz şu günlerde, dengelerin bozulduğunu , yavaş yavaş tarafların iradesinin dışına çıktığını ve cephelerin belirginleştiğini kendi iç basınlarında çoktan dile getirmişlerdir .


Mesele i
şte tam bu bölünme konuma ulaşmıştır …!!


Ulusal devletin kurulu
ş iradesinden ve amacından uzaklaştıkça, yani ileri demokrasi safsatası söylemlerinin peşinden gidince, dengeler hızla bozuluyor ve bölünme buna paralel olarak ilerliyor.


Bu gün de , iktidar sahipleri Amerika/Avrupa ile birlikte, ileri demokrasi , aç
ılım safsatası ve kandırmaca sı ile iç dinamiklerimizi zorladıkça, dengeler bozuyor içeride ve dışarıdaki fırsatçıların önünü açıyor ve iç savunma dinamiklerine fırsat vermiyor 
 Kısacası devletimiz gücünü yitiriyor.
 Devletin elindeki devletin bekası için kullanılan güç ortadan kalkıyor.
Kaçınılmaz bir son olarak ta Bölünme hızlanıyor. 
Bu durumu tersine çevirecek bir halk iradesinin oluşmasına, halkın kendi saçma sapan bölünerek çoğalmış partileri ve kendi iktidar erkinin yönettiği devlet yapısı mani oluyor.


 Kim ne derse desin ülke d
ışından Türkiye için görülecek somut gerçek bu . 
İstesek de, istemesek de ağır bir iç savaşa ve çatışmaya doğru hızla ilerliyoruz.


 Bu iç çat
ışmadan sonra, anayasayı değiştirmek isteyenlere bu topraklar kalır mı yada onlar bu topraklarda kalır mı bilemem. 


Topra
ğı tutan üzerinde yaşayan milletin veya yurttaşın devlet e baktığı bakış açısıyla belirlenmiş ve tanımlanmış bir irade kavramıdır ..

 
Devletin bekas
ı için bu ulusal irade kavramı acı reçete dahi olsa kullanılmalı 
Her ne kadar vücudumuzda antibiyotikler bazı sorunlar çıkarsa da 
Hastalığın bertaraf edilmesi için verilmelidir ..


Siyasal miras ve ki
şisellik unutularak ve her türlü kabahati göz ardı ederek asgari müştereklerde buluşup Türk ulusu olarak sandık başına gidildiğinde her zamankinden daha fazla bir yüzde katılım ile gitmeliyiz..


Türk halk
ı çok çeşitli savaşlardan geçmiş bir halktır 
Savaşın Gizlisi veya açığı fark etmez


 biz bu sava
şta ülkemizden yana topraklarımızdan yana geleceğimizden yana milli bir yurttaşlık adına taraf olmalıyız..


solcular soldan omuzlas
ın ülkeyi 
sağcılar sağdan omuzlasın hata yapan dostlarını küsme zamanı çoktan geçmiştir,


çok az bir fark var dü
şüncemiz arasında bu ülke adına neden olmasın.
yoksa gerisi ülkeye yarar getirmez . yoksa baksanıza PKK sempatizanı vekillerin hayalleri varmış , topraklarımızda 
 bu hayallerde bu eyalet yasalarıyla gerçek olacakmış ????

şaşarım aklınıza Saygılarımla

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi
SON YAZILAR