• BIST 116.593
 • Altın 163,340
 • Dolar 3,8063
 • Euro 4,6601
 • Samsun 8 °C
 • Ankara 5 °C
 • İstanbul 13 °C
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek

“TALMÛD-MİŞN” ZOKASINI YUTAN VAR!..

Ali Kayıkçı

*“Ey îmân edenler!.. Sizden olmayanları dost edinmeyin!.. Sizi şaşırtmakta kusur etmezler, işlerinizin sarpa sarmasını arzu ederler. Görmüyor musunuz buğzları  ağızlarından taşmakta… Sînelerinde gizledikleri ise daha büyüktür.”    (Kur’ân-ı Kerîm-Âl-i İmrân Sûresi, âyet 118’den)
*“Ey “imân edenler!.. Yahudiler ile Hıristiyanları dost edinmeyin!.. Onlar ancak birbirlerinin dostlarıdırlar…”  (Kur’ân-ı Kerîm-Mâide Sûresi, âyet 51’den)
*”Biz Mûsâ’ya kitâb verdik”  (Kur’ân-ı Kerîm-İsrâ Sûresi, âyet 2)
*”Biz, Mûsâ için Tevrât’ın levhalarında, mev’izaya (nasîhatlere) ve din hükümlerinin açıklamasına ait her şeyi yazdık.” (Kur’ân-ı Kerîm-A’raf Sûresi, âyet 145)
*“İsrâiloğulları kendi yazdıkları din kitabına uydular. Mûsa aleyhisselâmın Tevrât’ını terk ettiler.”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*”Allahü teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’de, Mâide Sûresinin seksenikinci âyetinde, (İslâmiyet’in en büyük             düşmanı, Yahûdîler ve müşriklerdir) buyurdu. İslâmiyet’i içerden yıkmak için, ilk fitneyi çıkaran  Yahûdî, Yemenli Abdullah bin Sebe’dir. Hakîkî Müslüman olan “Ehl-i Sünnet”e karşı, “Şiî” fırkasını  kurdu. Her asırda, Şiî âlimi olarak ortaya çıkan “Yahûdîler”, bu fırkayı kuvvetlendirdiler. “Îsâ  aleyhisselâm” semâya çıkarıldıktan sonra, “bozuk İncîller” yazılınca, Hıristiyanların çoğu “Müşrik”  oldu. Müşrik olmayanlar da, “Muhammed aleyhisselâm”a inanmadıkları için “Kâfir” oldular.” (İngiliz Câsûsunun İtirâfları ve İngilizlerin İslâm Düşmanlığı-M. Sıddîk Gümüş-Hakîkat     Ltd Şti Yy. İst. 1995, s. 3’den)
*Tevrât: Mûsâ aleyhisselâma Allahü teâlâ tarafından gönderilen semâvî, ilâhî kitap. 
*Talmûd: Yahûdîlerin Tevrât’tan sonra mukaddes kabul ettikleri, sözlü emirlerin toplandığı Mişnâ ve Gamâra olmak üzere iki kısımdan ibâret olan kitap.

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Bilindiği üzere; “Denge Gazetesi”nin 6 Haziran 2016 günlü nüshası 14’üncü sayfasında “Mavi-Mavi Marmara, Bu İnsanî Bir Yardım” başlığı altında neşredilen yazımız ile “6 yıl önce yaşanan Mavi Marmara” dramına dikkat çekmiştik. 
Bugünkü yazımızda ise olayın tâ derinden gelen, târihî köklerine doğru şöylece bir bakalım ve işin temelinin nelere dayandığına dair bilgilerimizi bir tazelemelim diyoruz…
Efendim;   Filistin”de yıllar boyunca süren “Yaser Arafat”- “Ebu Musa” kutuplaşması yerini “El Fetih” ve “Hamas”a bıraktıktan ve bu iki grubun da ülkemizin öncülüğünde önceki hafta bir araya getirilerek kardeşlik bağlarını pekiştirmek istemesinden sonra; ülkeyi “Gazze” ve “Batı Şeria” olarak ikiye bölmekle yetinmeyip beton duvarlar ile 4-5 büyük parçaya daha ayıran “İsrail”, (fazla bilgi için bkz: Zaman Gzt. 15.01.2009, s.18) buna şiddetle karşı çıkmış ve bu ittifakın olmaması için sinsî faaliyetlerine hız vermiştir…
Peygamberimiz Efendimizin yukarıya aldığımız hadîs-i şerîfleri ile haber verdikleri gibi, tamamı “kırk cüz” olan ve “Her cüzde bin sûre, her sûrede bin âyeti” bulunan (Bkz: Türkiye Gzt. Dînî Terimler Sözlüğü, C. 2, s. 265) Tevrât’ı tahrîf edip (değiştiren) İsrailliler, Hz. Mûsâ aleyhisselâmdan sonra kendilerine nasîhat için gönderilen peygamberlerin çoğunu da şehîd etmişler, Tevrât’ın içine de birçok yabancı yazılar ilâvesinde bulunmuşlardır.  Bunların Mûsâ aleyhisselâma nâzil olan, inen hakîkî Tevrât ile bir alâkası yoktur.
Bugünkü Tevrât (Ahd-i/Eski  atik), Mûsâ aleyhisselâmdan birkaç asır sonra yaşayan beş haham tarafından kaleme alınmış ve Azrâ adındaki haham bunları tek tek toplamak suretiyle tek nüsha hâline getirmiştir. Günümüzde de bunun Yahûdî ve Protestanlarca kabul edilen İbranice, Katolik ve Ortodokslarca kabul edilen Yunanca ve Sâmirî dilinde yazılan olmak üzere üç farklı metni vardır ve aralarında da birçok tezatlar mevcuttur.  (Fazla bilgi için bkz:  Harputlu İshak Efendi-Diyâ-ül-kulûb (Cevâb Veremedi); Hakikat Ltd Şti Yy. İst. 1995, s. 327-333)
Bu Muharref (bozulmuş, tahrip edilmiş) Tevrât’larda yazılanları da yeterli bulmayan Yahûdîler; Mûsâ aleyhisselâmın Tûr-i Sinâ’da (Tur Dağı’nda) Allahü teâlâdan işittiklerini Hârûn’a, Yûşa ve El-Ye’âzâr’a (aleyhisselâm) bildirmiş, bunlar da sonra gelen peygamberlere ve nihayet mukaddes Yehûda’ya bildirmişler, bu da M.S. 2. asırda bunları 40 senede bir kitap hâline getirmiş imiş, bu kitâba da “Mişnâ” denilmiş. M.S. 3. asırda Kudüs’te ve 6. asırda da Bâbil’de Mişnâ’ya birer şerh yazılmış, bu şerhlere de “Gamâra” denilmiştir.  İki Gamâra’dan birini Mişnâ ile bir kitap hâline getirip bu kitâba da “Talmûd” demişler.  Kudüs Gamâra’sından gelene Kudüs Talmûd’u, Bâbil Gamâra’sından gelene de Bâbil Talmûd’u adını vermişler imiş. Şimdiki Mûsevî/İsrailliler de bunlara inanmakta imiş…
Bütün bu bilgileri, şunun için yazmak lüzumunu hissettik: Yahûdîler, Talmûd’a inanmayan, onu kabul etmeyeni Yahûdî saymazlar da onun için.(Fazla bilgi için bkz: A.g.e.:  Cevâb Veremedi ve Dînî Terimler Sözlüğü) Bölmeyi-parçalamayı, kendilerinden olmayanın malını-mülkünü almayı, ırzına geçmeyi, canlarına kast etmeyi… âdeta prensip edinmiş İsrailliler için sözümona kutsal olan bu kitaplarında bakınız neler buyruluyor(!):
-“Yahûdî olmayan kimselerin kanını akıtmak, Allah’a kurban takdim etmektir.
-Yahûdîlik maksat ve gâyesi için işlenen bütün günâhlar, gizli olmak şartı ile mubâhtır.
-Yalnız Yahûdî olanlara insan gözü ile bakılır. Yahûdî olmayanlar birer hayvandır.
-Allah dünyânın bütün servetini sâdece Yahûdîlere tahsis etmiştir.
-‘Hırsızlık etmeyiniz’ emri, sâdece Yahûdîler içindir. Diğer milletlerin canları ve malları helâldir.
-Yahûdî olmayanların ırzı, nâmûsu helâldir. ‘Zinâ etmeyeceksin’ emri, Yahûdîler içindir.
-Yahûdî olmayanın malını çalan ve işini elinden alan bir Yahûdî, iyi bir iş yapmıştır.
-Mesîh, Yahûdî olmayanları, harp arabalarının tekerlekleri altında ezecektir. Büyük harp olacak ve insanların üçte ikisi ölecektir. Yahûdîler galip olacak, mağlup olanların silâhlarını 7 sene yakacak olarak kullanacaklardır. Bütün milletlerin hazîneleri Yahûdîlerin eline geçecek, Yahûdîler çok zenginleşecekler. Hıristiyanlar yok edilince, diğer milletlerin gözleri açılacak, onlar da Yahûdî olacaklar.  Böylece Yahûdîler, dünyâya hâkim olacak, dünyânın hiçbir yerinde Yahûdî olmayan kimse kalmayacaktır.”
Mısra-mısra özetleyecek olursak:

- * - * - * - * - * -

Kurban imiş, gayri dinden olanlar;
Akmalıymış, kanları Allah (!) için;
Günâh gizli işlenmişse mubâhmış…
Varmış daha, nice-nice yalanlar; 
Bir tek onlar, insan imiş sor niçin?..

Yahûdî’den çalmak yalnız günâhmış;
Başka canlar, başka mallar matahmış;
Başka ırzlar, başka nâmûs mubâhmış…
Varmış daha, nice-nice yalanlar; 
Nice harâm, onlar için helâlmış…

Yahûdî’den-Yahûdî’ye zinâ var; 
Başkasına yasak yokmuş bak zinhâr; 
Gayri dinden, olanlarmış hırsızlar…
Varmış daha, nice-nice yalanlar; 
Siyon oğlu, Siyon imiş arsızlar…

Gayri dinden, olanları çalmalı; 
Gizli-aş’kâr, mallarını almalı;
Filistinli, yersiz-yurtsuz kalmalı…
Varmış daha, nice-nice yalanlar; 
Mesih var ya, onlar için gelmeli…

Ne Îsevî-Muhammedî olacak;
Yahûdî’yle, koca dünyâ dolacak; 
Düşmanları, terk-i hayat bulacak…
Varmış daha, nice-nice yalanlar; 
Mişnâ’cılar, Cennet’te yer alacak… 

Tevrât değil, Talmûd imiş as’lolan; 
Hoşem-Yoreh(*), Yahûdî’ye faslolan;
Haham sözü, tutan imiş kurtulan…
Varmış daha, nice-nice yalanlar; 
Gamârâ’yı, Kudüs-Bâbil’de bulan…

KAYIKÇ’Ali, okudukça şaşarsın;
Karâim’(**)ce, ret ettikçe yaşarsın;
İhlâs ile cümle engel aşarsın…
Muhammed’i (***) seven Hakk’ı tek anlar; 
Ehl-i sünnet, kervanına koşarsın…

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim