• BIST 105.483
 • Altın 163,633
 • Dolar 3,9516
 • Euro 4,6506
 • Samsun 10 °C
 • Ankara 3 °C
 • İstanbul 12 °C
 • 'SORUN KALMADI KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'
 • 4 FUTBOLCU TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
 • Hedef 3 Puan
 • 'SORUN KALMADI KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'
 • 4 FUTBOLCU TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
 • Hedef 3 Puan

“ABD”YMİŞ, “AB”YMİŞ; “VIZ GELİR-TIRIS GİDER!..”/1

Ali Kayıkçı

“ABD”YMİŞ, “AB”YMİŞ; “VIZ GELİR-TIRIS GİDER!..”/1
        (Bir “Siyasî Taşlama”, “Emperyalı Haşlama”)
*  “İşte onlardır o kefere-i fecere (kâfirler, fâcirler).” (Kur’ân-ı Kerîm; Abese Sûresi, âyet 42)
*  “Ey îmân edenler! Eğer kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, sizi îmânınızdan çevirirler, kâfir ederler!.” ,  “İçinizden iyi ve yararlı olana dâvet eden,  doğru olanı emreden bir topluluk çıksın. İşte gerçek kurtuluşa kavuşanlar onlardır.”,  “Siz Müslümanlar; insanlığın iyiliği için çıkarılmış bir topluluksunuz, doğru olanı emreder, eğri olandan insanları sakındırırsınız.”, “Ey îmân edenler! Sizden olmayanları dost edinmeyin! Sizi şaşırtmakta kusur etmezler, işlerinizin sarpa sarmasını arzu ederler. Görmüyor musunuz buğzları ağızlarlından taşmakta…” , “Onlardan korkmayın, benden korkun; eğer mü’min iseniz!”  (Kur’ân-ı Kerîm; Al-i İmrân Sûresi, âyet 100, 104, 110,  118, 175)
*  “İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı; fakat onlar hâlâ habersiz, gaflet içindeler (bunu düşünmekten) yüz çevirip aldırmıyorlar.” (Kur’ân-ı Kerîm; Enbiyâ Sûresi, âyet 1)
*  “Onlar, Allah’ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah ise nûrunu tamamlayacaktır, isterse kâfirler hoşlanmasınlar.” (Kur’ân-ı Kerîm; Saff Sûresi, âyet 8)
*  “Allah’ın lâneti, zâlimler üstüne olsun!.” (Kur’ân-ı Kerîm; A’râf Sûresi, âyet 44’den)
  *  “Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.”,  “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..”, “Kâfirler, Allahü teâlânın emirleri ile Peygamberlerin emirlerini birbirinden ayırmak istiyorlar. Bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyorlar. Îman ile küfür arasında bir yol açmak istiyorlar. Onların hepsi kâfirdir. Kâfirlerin hepsine Cehennem azâbını, çok acı azâbları hazırladık.”, “Muhakkak Allah, (…) zulmedenleri ne bağışlar, ne de doğru bir yola eriştirir.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi,  âyet 104,  105,  150-151, 168)
*   “Ey îmân edenler; Yahûdî ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğruya iletmez.” (Kur’ân-ı Kerîm-Mâide Sûresi, âyet: 51)
*   “Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahûdîler ve ne de Hıristiyanlar, asla senden râzı olmazlar.”,  “…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet: 120, 251’den)
*   “Zulmedenlere meyletmeyin (yakınlık göstermeyin) ki, size ateş dokunur ve Allah’tan başka dostlarınız da yoktur, sonra kurtulamazsınız”  (Kur’ân-ı Kerîm; Hûd Sûresi, âyet 113)
* “(Yâ Habîbim!. Onlara) de ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza (putlarınıza) tapmam. Siz de, benim ibâdet etmekte olduğuma (Allah’a) ibâdet ediciler değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza (hiçbir zaman) tapmış değilim. Siz de benim kulluk etmekte olduğuma (hiçbir vakit) kulluk edicilerden değilsiniz. Sizin dîniniz size, benimki bana.” (Kur’ân-ı Kerîm; Kâfirûn Sûresi, âyet 1-6)
*  “Kâfirlerle beraber olma!” (Kur’ân-ı Kerîm;  Hûd Sûresi,  âyet 42’den)
*  “…sakın kâfirlere yardımcı olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Kasas Sûresi, âyet 86’dan) 
*  “Ancak müminler kardeştir. O hâlde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki, esirgenesiniz. “ (Kur’ân-ı Kerîm; Hücurat Sûresi, âyet 10)
*  “Ey îmân edenler! Eğer küfrü îmâna tercih ediyorlarsa, babalarınızı, kardeşlerinizi (bile) velî (dost) edinmeyin! Sizlerden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir.”, “Yahudiler Üzeyr’e, Hıristiyanlar da Îsâ’ya Allah’ın oğlu dediler. Daha önce kâfir olmuş kişilerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin!”  (Kur’ân-ı Kerîm; Tevbe Sûresi, âyet 23, 30)
*  “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir diyenler kâfir olmuştur. Allah, kendine ortak koşana Cenneti harâm kılar, artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcı yoktur.” (Kur’ân-ı Kerîm; Mâide Sûresi, âyet 72)
*  “Allah’a ve Resûlüne inanmayan o kâfirler için, çılgın bir ateş hazırladık.” (Kur’ân-ı Kerîm; Fetih Sûresi, âyet 13) 
*  “Kâfirleri, yüzleri üzerine sürüyerek Cehennem’e göndeririz.” (Kur’ân-ı Kerîm; Meryem Sûresi, âyet 86)
*  “Bütün mülk ve saltanat yed-i kudretinde olan (kudret elinde bulunduran) Allahü teâlâ, her türlü noksanlıktan uzaktır. O, her şeye kâdirdir. (Kur’ân-ı Kerîm; Mülk Sûresi, âyet 1)
*  “Kâdir: Kuvvet, kudret sâhibi olan Allahü teâlânın mübârek sıfatlarından biri; gücü her şeye yeten, hakîkî kudret sâhibi olan Allahü teâlâ.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü)
*  “…O Allahü teâlâ müheymindir (her şeyi gözetip koruyandır), Azîzdir (hükmünde gâlibdir), Cebbâr’dır, Mütekebbir’dir (kibriyâ ve azamete ancak o müstahaktır) Allah müşriklerin koştukları ortaklardan münezzehtir (uzaktır).”,  “O Allahü teâlâ hak ma’bûd’dur. O’nun ortağı yoktur. O Melik’dir.” (Kur’ân-ı Kerîm; Haşr Sûresi, âyet 23)
*  “Cebbâr: Allahü teâlânın esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden); dilediğini yaptırmaya muktedir olan, kuvvet-kudret ve büyüklük sâhibi.” (Sözlük)
*  “Melik: Allahü teâlânın esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden); hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sâhibi, yaratıcısı.” (Sözlük)
*  “Ey örtüye bürünen Muhammed! Kalk da (kâfirleri, Allahü teâlânın azâbı ile) korkut!. Rabbini tekbîr et!” (Kur’ân-ı Kerîm; Müddesir Sûresi, âyet 1)
*  “Tekbîr: Allahü teâlâyı yüceltmek, noksan sıfatlardan, şirkten (ortağı bulunmaktan), yarattıklarına benzemekten tenzîh etmek, uzak tutmak”. (Sözlük)
*   “Bir adam; ‘Yâ Resûlallah! Kıyâmet gününde kâfir yüzüstü nasıl haşr edilecek?’ diye sormuş, Resûlallah Efendimiz; ‘Onu dünyâda iki ayağı üzerinde yürüten, Kıyâmet Gününde yüzüstü yürütmeye kadir değil midir?’ diye buyurmuştur.”, “Cebbar (olan Allahü teâlâ) Kıyâmet Günü mülkü olan gökleri ve yerleri eline (kudretine) alır ve buyurur ki; ‘Cebbâr benim, Melik benim. Hani Cebbârlar, mütekebbirler (kendilerini büyük görenler) nerede?’”,  “Hiçbir mü’min (…) mü’mine karşı kâfire yardım etmeyecektir.”, “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Benim ümmetim, bâtılda ittifak etmez.”, “Suçluyu barındıran kimseye Allahü Teâlâ lânet etmiştir.”, “Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist olmaktır.”,  “Kıyâmet günü kibirli olanları, Allahü teâlânın indindeki küçüklük ve hakirlikleri bakımından insanların ayakları altında kalmış karıncalar gibi yaparlar.”, “Cehennem’de Hebheb isminde bir yer vardır. Allahü teâlâ, kibirli ve cebbâr olanları oraya atar.”,  “Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, “Allahü teâlâya îmândan sonra en faziletli ibâdet, vatan savunmasıdır.” “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder”, “İbâdetlerin efdali, Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek, kâfirleri, kâfir oldukları için sevmemektir.”, “Îmân etmedikçe Cennet’e giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek mânâda îmân etmiş olamazsınız!”, “Îmânın temeli ve en kuvvetli alâmeti, Müslümanları sevmek ve Müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemektir.” , “İnsan, dünyâda kimi seviyorsa, âhirette onun yanında olacaktır.”, “Kim kendini bir kavme benzetirse, onlardandır”,  “Allah’ım!.. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bize acımayanları üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma!”,  “Hassan bin Sabit’in beyitleri, düşmana ok ve kılıç darbesinden daha çok tesirlidir.”, “Ey Hassan! Sen müşriklerin yüz karalarını ortaya koydukça Cebrail seninledir. Ashabım silâhla harp ettiği gibi sen de dille harp et!..”   (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”) 
* “Kötülere acımak, iyilere zulümdür. Zâlimleri affetmek, mazlumlara zulmetmektir.”  (Şeyh Sâdi Şirazî)
*  “Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın!.. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın!..” (Şeyh Edebali’nin Orhan Gâzi’ye Vâsiyetinden)
*  “İyilik yapmak iyidir. Fakat en tehlikelisi, kötülüğe alet olmaktır. (Dr. Enver Ören; Sohbetler-14.11.1993)
*   “Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.”   (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)
*  “Türklere elbette düşmanız. Selçuklu ve Osmanlının İslâmiyet’e hizmeti olmasaydı bugün Anadolu, Orta Doğu, Kuzey Afrika Hıristiyan ülkesi olacaktı. İslâmiyet çöllerde kabile dini olarak kalacaktı. ” (İngiliz Tarihçi Arnold Toynbee-Türkiye Gazetesi; 09.12.2016, s. 10)                             
*  “Amerika bize Apo’yu niye verdi, onu ben de hâlâ bilemiyorum.”  (Bülent Ecevit-Başbakan-Sabah Gazetesi; 13.04.2005) 
*  “Henry Kissinger, ‘Dostumuz olan ülkeler, Washington tarafından çizilen genel çerçeve içerisinde kalmak kaydıyla, bulundukları bölgedeki çıkarlarını kendileri hararetle takip etmelidir’ demektedir.” (Prof. Dr. Burhanettin Can-Millî Gazete; 06.01.2017, s. 14)  
*  “Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e olumsuz bakıyor.”  (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)
*  “1947’den beri Türkiye ile ABD arasında pek çok kez siyasî krizler uç verdi. 1960’lardla dönemin Başkanı L. Johnson’un İnönü’ye gönderdiği skandal mektup… 1970’lerin başında Nixon’un, haşhaş ekimi konusunda düpedüz devrin başbakanı Süleyman Demirel’e yönettiği tehditler… Keza 1974 Kıbrıs Harekâtından sonra uygulanan silâh ambargosu… Nihayet 2000’li yılların başında yaşanan ‘Tezkere’ ve çuval krizi… Her biri başlı başına bir derin hikâye… Netice; Başbakanın ifadesiyle, Obama Yönetiminin ajanları (memurları) giderayak zevzeklikler yapıyor. Bakalım iki hafta sonra göreve başlayacak olan Trump döneminde, bunca hasarın telâfisi mümkün olabilecek mi? Yahut Çavuşoğlu’nun dile getirdiği ‘Güven Bunalımı’ devam mı edecek?” (İsmail Kapan-Türkiye Gazetesi; 07.01.2017, s. 13)
*  “10-20 Ağustos 1996: Başbakan Erbakan, ilk yurt dışı gezisini İran’a yaptı. Devamında ikişer gün Pakistan, Singapur, Malezya ve Endonezya’da kalıp döndü. 
2-8 Ekim 1996: Başbakan Erbakan bu kez yine ikişer günlük Mısır, Libya, Nijerya gezisine çıktı. Bu geziler; Türkiye’deki siyasî tansiyonu hayli yükseltti. Keza; ABD, Erbakan’ı uyardı:
- ‘Kesinlikle İran’a gitme!.. Sakın doğal gaz anlaşması imzalama!..’
Erbakan geri adım atmadı. Cevap gecikmedi: ABD, 2 bin Peşmerge ile ordu kurduğunu açıkladı. (Erbakan, Kuzey Irak konusunda Saddam ile görüşeceğini ve Hâfız Esat’ı Türkiye’ye dâvet edeceğini de söyledi.)
Bu süreçte… PKK terörü arttı. Canlı bombalar patlatıldı. HADEP Kongresinde Türk Bayrağı indirildi. Mehmet Ağar, Libya gezisini protesto edip İçişleri Bakanlığı’ndan istifa etti. Bu gezi sebebiyle Erbakan hakkında gensoru verildi. Hakkında Yargıtay’a suç duyurusunda bulunuldu. Susurluk skandalı patladı. Aczmendi Tarikatı Şeyhi Müslim Gündüz, Fadime Şahin ile basıldı. Ankara Sincan’da Filistin’e destek için düzenlenen Kudüs Gecesi’ne İran Büyükelçisinin katılması sert tepkilere neden oldu. Sincan’da tanklar yürüdü. ABD, Türkiye ve İran Büyükelçilerini geri çekti. Genelkurmay 2. Başkanı, İran’ın ‘Terörist Devlet’ muamelesi görmesi gerektiğini açıkladı.
Mitinglerde ‘Türkiye İran Olmayacak’ sloganı daha gür atıldı. Dolar 100 lirayı aştı. 28 Şubat 1997’de ‘Post-Modern Darbe’ yapıldı. Erbakan’ın partisi RP hakkında AYM’de dava açıldı. Erbakan, 18 Haziran’da istifa etti. 
Bunda Amerika’nın etkisi var mı?
Tamamında var; 15 Temmuz’un tamamında olduğu gibi. Gezi olaylarında da olduğu gibi.” (Bayram Ocak-Denge Gazetesi; 29.10.2017, s. 7)
*  “Amerikan donanmasının 241’inci yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı tabloda yer alan ‘düşman’ figüründe öne çıkan Türk Bayrağı, Türk-Amerikan ilişkilerinin geldiği noktayı mı temsil ediyor?” (Prof. Dr. Kemal İnat-Türkiye Gazetesi; 15.10.2016, s. 19)                                                                                                                     
* “İngiliz târihçi A. Toynbee'nin ifâdesiyle, ‘Osmanlı'nın Durdurulması’ndan sonra, dünyâda sömürgecilik devrini başlatan Batı;  Asya'dan Amerika'ya kadar çok geniş bir coğrafyayı, kan ve ateşe boğmuştur. Papa 16. Benedikt, yazdığı ‘Nasıralı İsa’ (aleyhisselâm) adlı kitabında, Batının sömürgecilikteki bu hareket tarzını, en hafif ifâdeyle şöyle belirtiyor: ‘Hayat tarzımız, hepimizin dâhil olduğu târihimiz, onları (Afrika'yı ve diğer yoksul ülkeleri) soydu ve soymaya devâm ediyor.’"   (Yeni Şafak Gazetesi;  15.4.2007)
* “Esasen sömürgecilik, ilme bir hizmet gibi takdim edilen ‘coğrafi keşiflerle’ başlatılmıştır. Bu maksatla; Asya, Afrika ve Amerika'da istilâ edilen çok geniş sahalarda, bütün tabii kaynaklara ve servetlere el konulmuş; buraların yerli sakinleri ya hunharca katledilmiş veya ellerine İncil verilerek köle hâline getirilmiştir. Amerika'yı ele geçiren yeni sakinler de, gasp ettikleri çok geniş toprakları değerlendirebilmek için, Afrika'dan milyonlarca insanı yakalayıp köle olarak getirmişlerdir. Bu fevkalâde zahmetli nakliyat esnasında, mal gibi taşınan bu insanlardan milyonlarcası can vermiştir.  Bütün bu faaliyetler, bugün olduğu gibi, misyonerlik şemsiyesi altında yürütülmüş; en önemli engel olarak görülen İslâmiyet'le, her türlü usûl kullanılarak mücâdele edilmiştir. Şurası inkâr edilemez bir gerçektir ki; Batı'nın bugün sahip olduğu refahın temelinde, iliklerine kadar sömürülen milyonların kanı ve serveti vardır." (Hakan Albayrak- Yeni Şafak Gazetesi; 27.2.2007) 
*   “İnkârı mümkün olmayan gerçek, şu anda Hıristiyan Batı dünyası ve diğer Türkiye düşmanları, Siyonizm’in emrinde 17. Haçlı Seferini başlatmıştır. ” (Mustafa Necati Özfatura-Türkiye Gazetesi; 28.04.2017, s. 14)
*  “Bir damla kan, bir damla petrol…” (Winston Churchill-İngiltere Başbakanı: 1940-1945)
*  “Erdoğan, Gülen’in iadesine karşılık İncirlik’i masaya koyacak. Gülen’i bu durumda Türkiye’ye teslim etmek, ABD Yönetimi için onursuzluk olacaktır!..” (Wall Steet Journal)
 *  “Washington Post: Boğaziçi’nin tiranı Erdoğan.”
*  “Türkler darbeyi ezdi!..” (The Sunday Times Gazetesi)
*   “ABD: ‘Darbecilere karşı intikam yanlış. Sakın intikam hırsı ile hareket etmeyin!’ diyor.” (Kadir Mısıroğlu)
*  “Amerikan okullarında Türklerle ilgili alabildiğince hakaret dolu iftirâlar yer alıyor: ‘Yaklaşık 1000 yılına kadar Arapların esiri olan Türkler, dağ insanı niteliğinde bir kavimdir.’ diye bizi yanlış tanıtıyorlar.” (Millî Şuur Dergisi-Haziran 2017, s. 33)
*   “Avrupa; İslâm’ın güçlenmesinden korktuğu için Erdoğan’ı düşman ilân etti. Türklere tavsiyem, sadece önünüze bakın. Bunları ancak bu şekilde yenebiliriz. Müslüman halklar, Türkiye’yi savunuyor. Gerçek İslâm’a dönelim. Allah’a tevekkül edelim!”” (Prof. Dr. Ali Muhittin Karadağı-Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri; Türkiye Gazetesi-28.04.2017, s. 14)                                    (Devam edecek)

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim